ឈ្មោះអ្នកប្រើ
លេខសំងាត់
កូដបញ្ជាក់
HIS 3.0 សូមចុច link
ពីថ្ងែទី 18-Jul-2011 ដល់ថ្ងែទី 26-Mar-2019
ចំនួនទំព័របានបើកម្សិលមិញ: 11
ចំនួនទំព័របានបើកថ្ងៃនេះ: 3
ចំនួនទំព័របានបើកសរុប: 971583
ចំណាប់អារម្មណ៍លើគេហទំព័រ:
(19%)
(2%)
(2%)
(3%)
(74%)
១. សម្រង់តួលេខប្រចាំថ្ងៃ (ទម្រង់ថ្មីឆ្នាំ២០១៤)
២. បញ្ជីកត់ត្រាតាមផ្នែក (ទម្រង់ថ្មីឆ្នាំ២០១៤)
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកពិនិត្យផ្ទៃពោះ
បញ្ជីកត់ត្រារួម
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែករោគស្ត្រី
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកប្រពោធនកម្ម
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកសម្ភព
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកវះកាត់តូច
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកមាត់ធ្មេញ
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកសល្យាគារ
បញ្ជីកត់ត្រាការថែទាំក្រោយសម្រាល
បញ្ជីកត់ត្រាផ្នែកវះកាត់
៣. ទម្រង់របាយការណ៏ប្រចាំខែ
ទម្រង់របាយការណ៏សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព
ទម្រង់របាយការណ៏សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ
៤. ឧបករណ៏វាយតម្លៃ
ឧបករណ៏វាយតម្លៃមន្ទីរពេទ្យ ឆ្នាំ២០០៧
ឧបករណ៏វាយតម្លៃមណ្ឌលសុខភាព ឆ្នាំ២០០៨
៥. ទម្រង់នៃការឆ្មក់អង្គេតរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល
Highlighted Documents
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ​នាយកដ្ឋានផែនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាល DPHI/MoH. 2019
សូមប្រើប្រាស់ Mozila Firefox សំរាប់ការមើលដែលល្អបំផុត និងយូនីកូដសំរាប់ភាសារខ្មែរ