ឈ្មោះអ្នកប្រើ
លេខសំងាត់
កូដបញ្ជាក់
HIS 3.0 សូមចុច link
ពីថ្ងែទី 18-Jul-2011 ដល់ថ្ងែទី 26-Mar-2019
ចំនួនទំព័របានបើកម្សិលមិញ: 11
ចំនួនទំព័របានបើកថ្ងៃនេះ: 3
ចំនួនទំព័របានបើកសរុប: 971583
ចំណាប់អារម្មណ៍លើគេហទំព័រ:
(19%)
(2%)
(2%)
(3%)
(74%)
ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយស្តីពីវិស័យសុខាភិបាល
១. សៀវភៅណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់ត្រាតាមផ្នែក (ថ្មីឆ្នាំ២០១៣)
ផ្នែកវះកាត់តូច
ផ្នែកមាត់ធ្មេញ
ផ្នែកពិនិត្យផ្ទៃពោះ
ផ្នែករោគស្ត្រី
ការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព
ការសម្រាលកូនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ
ផ្នែកសម្ភព
ការថែទាំក្រោយសម្រាល
ផ្នែកជំងឺសម្រាកពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅ
ផ្នែកជំងឺសម្រាកពេទ្យ ផ្នែកកុមារ
ផ្នែកកត់ត្រារួមសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ
ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់
ផ្នែកប្រពោធនកម្ម
ផ្នែកសល្យាគារ
ផ្នែកវះកាត់
២. នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល
Data quality report card Cambodia, 2011
Data quality report card Cambodia, 2012
NCD Indicator and Formula
HSP2 2008-2015 ជាភាសាអង់គ្លេស
HSP2 2008-2015 ជាភាសាខ្មែរ
៣. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និង ទារក - កម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៏ពីម្តាយទៅកូន
Highlighted Documents
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ​នាយកដ្ឋានផែនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាល DPHI/MoH. 2019
សូមប្រើប្រាស់ Mozila Firefox សំរាប់ការមើលដែលល្អបំផុត និងយូនីកូដសំរាប់ភាសារខ្មែរ