ឈ្មោះអ្នកប្រើ
លេខសំងាត់
កូដបញ្ជាក់
HIS 3.0 សូមចុច link
ពីថ្ងែទី 18-Jul-2011 ដល់ថ្ងែទី 26-Mar-2019
ចំនួនទំព័របានបើកម្សិលមិញ: 11
ចំនួនទំព័របានបើកថ្ងៃនេះ: 3
ចំនួនទំព័របានបើកសរុប: 971583
ចំណាប់អារម្មណ៍លើគេហទំព័រ:
(19%)
(2%)
(2%)
(3%)
(74%)
ស្ថិតិសូចនាករ
ស្ថិតិប្រជាជន
ស្ថិតិមូលដ្ឋានសុខាភិបាល
របាយការណ៍សូចនាករជាក្រាហ្វិច
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០១១
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០១០
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៩
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៨
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៧
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៦
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៥
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៤
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០៣
ស្ថិតិសុខាភិបាលឆ្នាំ ​២០០២
លទ្ធផលនៃការផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជមាតា - ទារក ​និង កុមារ
 1. %​ នៃការសម្រាលកូនដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅមូលដ្ធានសុខាភិបាល
 2. % ​នៃការសម្រាលកូនដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានការបណ្តុះបណ្តាល
 3. %​ នៃការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល ២ដង
 4. %​ នៃការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល ៤ដង រឺ ច្រើនជាង ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល
 5. % នៃការសំរាលកូនដោយវះកាត់
 6. % នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺតេតាណូសយ៉ាងតិច២ដង
 7. % នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានទទួលគ្រាប់ថ្នាំជាតិដែក / អាស៊ីដហ្លូលីក៩០គ្រាប់
 8. % នៃស្ត្រីក្រោយសំរាលបានទទួលគ្រាប់ថ្នាំជាតិដែក / អាស៊ីដហ្លូលីក៤២គ្រាប់
 9. %​ អត្រាប្រើប្រាស់វិធីពន្យាកំណើតទំនើប
 10. % នៃកុមារក្រោមអាយុ១ឆ្នាំដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការ ​DPT - HepB3
 11. % នៃកុមារក្រោមអាយុ ១ឆ្នាំ ដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្រ្ជឹល
 12. ការពិគ្រោះជំងឺ ( ករណីថ្មី​ ) លើកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ ម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
Highlighted Documents
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ​នាយកដ្ឋានផែនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាល DPHI/MoH. 2019
សូមប្រើប្រាស់ Mozila Firefox សំរាប់ការមើលដែលល្អបំផុត និងយូនីកូដសំរាប់ភាសារខ្មែរ